Проф. д-р Иван Гаврилов
Длъжност: Гръден хирург, мамолог, онколог
 • Специалист по Гръдна хирургия
  Практикува в СБАЛ по онкология

  Началник на Торакална клиника в СБАЛ по Онкология.
  Притежава 3 специалности с 30 години трудов стаж: Хирургия, Гръдна хирургия, Онкохирургия.
  Защитил е дисертация на тема “Фамилна обремененост при рака на млечната жлеза”.
  Има траен научен интерес към рака на млечната жлеза и комплексното лечение.

  Удостоверение №8, издадено на 10.09.2013г. от Научен съвет по Онкология към СБАЛО-ЕАД гр.София За Академична длъжност Професор по научна специалност ”Онкология” 03.01.46 професионално направление 7.1 Медицина
     
  ТРУДОВ СТАЖ  
  Дати (29.08.2007 до момента)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Вид на дейността или сферата на работа Организира, ръководи и отговаря в диагностично-лечебния процес на пациентите с рак на млечната жлеза и белия дроб в Торакална клиника
  Заемана длъжност завеждащ Торакална клиника
  Основни дейности и отговорности Управление на диагностично-лечебния процес, въвеждане на нови по-рационални и авангардни методи на диагностика и лечение; участие в създаването на единнии медицински доктрини за диагностика и лечение на заболяванията, касаещи предмета на дейност на клиниката; провеждане на ежедневен контрол на лекуващия персонал в клиниката и операционните екипи; наблюдаване на тежко болни, новоприети болни, консултиране на всички неясни болни; извършване на периодични анализи на дейността на Клиниката; участие в извършването на най-сложните и тежки оперативни интервенции или възникнали следоперативни усложнения, демонстративни операции, въвеждането на нови оперативни методи; контролиране на пред-хоспитализационни и следоперативни комитети за комплексно лечение, ръководи научните колегиуми и общо клиничните рапорти и визитации; пряко ръководи растежа на кадрите
     
  Дати (01.04.2001 до 29.08.2007)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Вид на дейността или сферата на работа Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност в отделението
  Заемана длъжност Завеждащ Мамологично отделение към Торакална клиника
  Основни дейности и отговорности Управление на диагностично-лечебния процес, провеждане на ежедневен контрол върху работата на персонала, отделението и операционния екип, наблюдаване на новоприети болни, консултира и участва във всички оперативни интервенции, касаещи предмета на дейност на отделението.  Отговорност за материалните и финансови оборудване на отделението и разходите; качеството на обслужване на пациентите, спазване на правилата за добра медицинска практика и състоянието на медицинската апаратура в отделението.; спазване на утвърдения правилник за здравословни и безопасни условия на труд, правилника за вътрешния ред на клиниката
     
  Дати (18.11.1999 до момента)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Заемана длъжност Завежда кабинет по Медико-генетична консултация
  Основни дейности и отговорности Организиране и ръководене на дейността на кабинета относно лечение, регистрация, наблюдение и профилактика, включително и лабораторни изследвания на фамилно обременените пациенти и техните родственици. Разработване и внедряване на проект за фамилен раков регистър, свързан с Националния раков регистър.
     
  Дати (01.10.1990 до 01.04.2001)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Заемана длъжност Завежда Операционен блок
  Основни дейности и отговорности Организиране, ръководене и отговорност за цялостната дейност на операционния блок, независимо от вида на оперативната дейност, броя на осъществените операции и спешно възникналите оперативни интервенции. Отговорност за цялото инструментално оборудване, изправността му, снабдяването с консумативи и целесъобразността на експлоатацията му.
     
  Дати (17.05.1982 до 10.04.1986)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Заемана длъжност Научен сътрудник III-та степен към Торакална клиника
  Основни дейности и отговорности Осъществяване на лечебно-диагностична дейност и придобиване на хирургични умения за лечение на рака на белия дроб и млечната жлеза. Обучение по специалност хирургия. Участие в научни разработки за приспособление за атравматично имплантиране на тъкани (Удостоверение номер 521 от    24.02.1986 г.)
     
  Дати (10.04.1986 до 08.05.1989)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Заемана длъжност Научен сътрудник II-ра степен в Торакална клиника
  Основни дейности и отговорности Осъществяване на лечебно-диагностична дейност и придобиване на хирургична специалност по обща хирургия. Участие в научни разработки относно профилактика, диагностика и лечение на онкологичните заболявания, в резултат на което има признато изобретение „Метод за определяне на индивидуалната чувствителност на злокачествените тумори към цитостатици” номер 43023, вписано в Държавен регистър номер 77681 от 23.12.1986 г. Научна разработка на приспособление за многократно интраоперативно поставяне на дренажи в плевралната кухина (Удостоверение номер 5078 от 26.05.1988 г.). Членува в НУС към СБАЛО ЕАД от 1988 г. до момента.
     
  Дати (08.05.1989 до 24.02.2003)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Заемана длъжност Научен сътрудник I-ва степен Торакална клиника
  Основни дейности и отговорности Осъществяване на лечебно-диагностична и преподавателска дейност, като началник на Мамологично отделение и Операционно отделение. Лектор за специалност Онкология по проблемите на рака на млечната жлеза; на тематични курсове за лекари и полувисш и среден медицински персонал с онкологична насоченост. Придобиване на специалност по гръдна хирургия и онкология. Председател на Медицинския съвет към СБАЛО ЕАД през 2000 г.
     
  Дати (21.02.2003 до момента)  
  Име и адрес на работодателя СБАЛ по онкология ЕАД, гр. София 1756, ул. „Пловдивски поле”6
  Вид на дейността или сферата на работа Осъществяване на лечебно-диагностична и преподавателска дейност относно проблемите на рак на млечната жлеза и белия дроб и като ръководител на торакална клиника при сбало еад. И ръководител на операционен блок.
  Заемана длъжност Старши научен сътрудник II-ра степен в Торакална клиника
  Основни дейности и отговорности Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Операционен блок и Торакална клиника. Ежегодно отговаря за провеждане на индивидуално обучение на лекари за специалност по Онкология, лектор на основния курс за специалност Онкология. От 1991 г. като секретар на Националната експертна група по онкологични заболявания за рака на млечната жлеза участва и разработва съставянето на Методични указания и въвеждането на Национални стандарти за диагностика, лечение и проследяване на болни с рак на млечната жлеза. Учредява единствения в страната Кабинет по медико-генетична консултация. Участва в изпитната комисия за придобиване на специалност Гръдна хирургия, в жури за хабилитация, ръководи докторанти, участие в международни конгреси и експертни срещи
     
  Дати (11.01.1982 до 17.05.1982)  
  Име и адрес на работодателя Общинска болница „Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана
  Вид на дейността или сферата на работа Лечебно-диагностична дейност
     
     
   

  Лични умения и компетенции

   

  Хирург, специализирал и владеещ оперативни техники в обща хирургия, гръдна хирургия, онкохирургия, ръководещ екип, отделение, клиника, проекти. Основоположник и завеждащ кабинет за медико-генетична консултация при фамилен рак на млечната жлеза. В продължение на 13 години завежда Операционен блок при НОЦ. Действащ хирург с над 400 операции годишно.

   

  Майчин език

   

  Български

  Други езици руски, английски,
  Четене добро
  Писане основно
  Разговор добро
  Социални умения и компетенции Притежава висока професионална компетентност, чувство за отговорност, деловитост, комуникативност, прецизност, дискретност и справедливост. Притежава умения за работа с пациенти и умения за работа в екип
   

  Организационни умения и компетенции

   

  Носи отговорност за: отчетността, оборудването на клиниката и разхищение на материали и консумативи в ежедневната дейност. Следи за спазването на Правилника за вътрешен ред и Правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Зачита личното достойнство на песонала и правата на пациентите и спазва кодекса на професионалната етика. Опазва фирмената тайна и поверителната информация, лоялен е към работодателя, отговаря за здравето и работоспособността на колектива. Отговаря за качеството на обслужване на пациентите, спазване на правилата за добра медицинска практика и състоянието на медицинската апаратура в клиниката.

   

  Технически умения и компетенции

   

  Умения за работа с компютър и специализирана операционна техника

  Допълнителна информация Член на eusoma
  Член на българските научни дружества по онкология, пулмология и хирургия
  Член на управителния съвет на националната съсловна организация на лекарите хирурзи в българия през 2003 и 2011 г.
  Съучредител на българската асоциация по онкология
  Член на български лекарски съюз
  Член на нус и медицински съвет към сбал по онкология
  Член на редакционния съвет на сп. Онкология
  Председател на мамологична комисия за пред-хоспитализационно и следоперативно терапевтично поведение при рака на млечната жлеза.
  Член на комисия по трудоустрояване при СБАЛО ЕАД
  Председател на специализирана ЛКК по гръдна хиругия
  Заместник-председател на кризисен щаб за защита на личния състав на СБАЛО ЕАД при бедствия, аварии и катастрофи.
  Член на изпитната комисия за специалност по гръдна хирургия
  Експерт в комисията за въвеждане на стандарти за медицински стандарти за лечение на рак на млечната жлеза
  Член  на експертния борд за конференция море2013
  женен, съпруга лекар хематолог,  с една дъщеря, която завършва специализация по хирургия

   

   

 • Дати (15.05.2003 до 21.06.2003)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве
  Наименование на придобитата квалификация

  Професионална квалификация  „Здравен мениджмънт”,
  Удостоверение за следдипломно обучение номер 302/20.06.2003 г.

     
  Дати (21.02.2003)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Република България, Министерски съвет, Висша атестационна комисия
  Наименование на придобитата квалификация Старши научен сътрудник втора степен по научната специалност Онкология 03.01.46
  Свидетелство за научно звание номер 21728/21.02.2003 г.
     
  Дати (27.11.2000)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Република България, Министерски съвет, Висша атестационна комисия
  Наименование на придобитата квалификация Диплома за образователна и научна степен доктор номер 26975/27.11.2000 г.
  Дисертация на тема „Фамилен рак на млечната жлеза”
     
  Дати (1992 до 1994)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Министерство на здравеопазването, Висш медицински институт, гр. София
  Наименование на придобитата квалификация Специализация по онкология
  Диплома за призната специалност номер 43434/30.06.1994 г. по Онкология
     
  Дати (1987 до 1992)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Министерство на здравеопазването, Висш медицински институт, гр. София
  Наименование на придобитата квалификация Специализация по гръдна хирургия
  Диплома за призната специалност номер 40744/01.01.1993 г. по Гръдна хирургия
     
  Дати (17.05.1982 до 01.06.1987)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Министерство на здравеопазването, Висш медицински институт, гр. София
  Наименование на придобитата квалификация Специализация по хирургия
  Диплома за призната специалност номер 31980/01.06.1987 г. по Хирургия
     
  Дати (април 1987)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация ВОНЦ, Москва, СССР
  Наименование на придобитата квалификация Специализация по проблемите на рак на млечната жлеза
     
  Дати (1987)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Европейско училище по онкология за страните от Източна Европа
  Наименование на придобитата квалификация Участник в Първото Европейско училище по онкология за страните от Източна Европа и член на ESO.
   

   

   
  Дати (1988)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация НОИ „Херцен”, Москва, СССР
  Наименование на придобитата квалификация Специализация по проблемите на рак на белия дроб
     
  Дати (1989)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Рузвелт Парк Мемориал Център, Бъфало, Илиноис, САЩ
  Наименование на придобитата квалификация Специализация по проблемите на рак на млечната жлеза
     
  Дати (23.11.1981)  
  Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицинска академия, Висш медицински институт, гр. София
  Наименование на придобитата квалификация Диплома за завършено висше образование номер 001669/23.11.1981 г. по медицина, правоспособност лекар.