Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от сайта на АИПИСМП Д-Р ГАВРИЛОВ ОНКОКОНСУЛТ ЕООД и има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със Сайта www.gavrilov.bg, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че:

 • Зареждайки Сайта ни в браузъра си, Вие се съгласявате с посочените тук Общи условия за ползване на сайта www.gavrilov.bg и с тази Политика и потвърждавате, че ги приемате;
 • Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до тях.

 Общи условия на сайт: www.gavrilov.bg

I. Общи положения

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат взаимоотношенията между „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „Д-Р ГАВРИЛОВ ОНКОКОНСУЛТ” ЕООД (амбулаторията) и лицата, ползващи и посещаващи уеб страница с адрес https://gavrilov.bg/ (Потребители), от друга страна.
Тези общи условия обвързват всички Потребители, вкючително и тези, извършващи регистрация, когато това е приложимо. При използване на този сайт лицата се задължават да спазват настоящите ОУ, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
С посещението на този сайт или извършване на регистрация, когато това е приложимо, с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия”, Потребителите се съгласяват и изцяло приемат настоящите ОУ, които ще се считат за станали им известни.
Амбулаторията запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

II. Дефиниции

1. Амбулатория: АИПИСМП „Д-Р ГАВРИЛОВ ОНКОКОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 202124479, със седалище и адрес: гр. София, жк. Дървеница, ул. Преславска планина № 2, представлявана от Иван Гаврилов Георгиев – Управител.
2. Сайт: уеб страницата /домейн/ www.gavrilov.bg и неговите поддомейни.
3. Потребител – е физическо или юридическо лице, което посещава сайта или се е регистрирало в сайта, когато това е приложимо и използва предоставяните услуги.
4. Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
5. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му, ако е приложимо.
6. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство.

III. Условия за ползване

Сайтът предлага достъп до информацията, съдържаща се в него, свободно и безплатно. В конкретни случаи, когато това е изрично посочено, се изисква регистрация с цел запазване на час и участие/посещение на медицински прегледи, изследвания, консултации и др. В тези случаи е необходимo Потребителят да извърши регистрация, с посочване на трите си имена, контактна информация, както и данни, необходими за запазване на час и/или издаване на съответните финансово-счетоводни документи.
В случаите, когато се изисква регистрация за преглед и консултация през Сайта, ще се събира следната информация:

 • Име*
 • Телефон за връзка *
 • E-mail *
 • Възраст *
 • Избор на специалист *
 • Тип и вид на прегледа *
 • Дата и време на прегледа *
 • Данни за фактура (ако е приложимо) *

В случай, че Потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своите данни на трети лица, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги. Сайтът не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от Потребителя невярна или неточна информация.

Авторски права
Цялото съдържание на сайта е собственост на www.gavrilov.bg или на наши партньори, от които имаме позволение за употребата му. Съдържанието е защитено от авторско право, търговска марка, патент или друго право на интелектуална собственост. Можете да използвате това съдържание само за лични, некомерсиални цели. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното писмено съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация, с линк към сайта www.gavrilov.bg.

Точност на информацията

Полагаме максимални усилия да актуализираме информацията на страниците на сайта. Моля, имайте предвид, че въпреки стремежа ни неточности и езикови грешки могат да бъдат допуснати. Ако откриете такива – моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да изгладим неточностите и да повишим степента на удовлетвореност на всички потребители.

 Отказ от отговорност

Като консултанти и медиатори, www.gavrilov.bg полага неимоверни усилия, борейки се за всеки един пациент, инвестирайки време, екипни сили и професионална експертиза. Въпреки това, не можем да поемем отговорност и да гарантираме резултат от евентуалното хирургично или медикаментозно лечение. Окончателният избор за Вашето здраве е във Ваши ръце, на базата на информацията, която сме Ви предоставили и медицинските консултации, проведени с едни от най-добрите професионалисти в света.

IV. Политика за поверителност

Амбулаторията спазва следната „Политика за поверителност“, с която Потребителите се считат за запознати с посещението на сайта:

 • Амбулаторията спазва приложимото законодателство при обработване на лични данни;
 • Амбулаторията се ангажира да пази лична информация и да предприема мерки за обезпечаване на нейната сигурност;
 • По всяко време Потребителят може да се свърже с амбулаторията във връзка с въпроси по отношение на политиката за поверителност и лични данни чрез формата за контакти на Сайта.

Амбулаторията може периодично да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на Сайта и, когато е уместно, Потребителят ще бъде уведомен за това по електронна поща. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност. Настоящата политиката за поверителност е достъпна на всяка страница на уеб сайта и част от Общите условия на сайта.

При подаване на заявка за регистрация се събират само посочените по-горе данни, тъй като същите са минимално необходими за извършването на регистрация и не се събират никакви данни, които не са пропорционални за целите на регистрацията. При попълване на контактната форма се събират минимално необходимите данни, които да позволят адекватна обратна връзка с Потребителя на сайта. В случай, че не бъде предоставена тази информация, амбулаторията не би могла да извърши регистрация за преглед и консултация, респективно не би могла да осъществи обратна връзка с Потребителя.
Когато потребителят посещава Сайта, не се изисква регистрация.

Когато Потребителя посещава Сайта, е възможно автоматично да се събира техническа информация, като Интернет протокол или IP адрес, логин информация, тип браузър, часова зона, операционна система и др., устройство (персонален компютър, мобилен телефон или таблет), и друга техническа информация, както и информация за посещението, време на престой, разгледани страници. Тази информация се използва, за да се прецени доколко е привлекателен Сайтът и за да се подобри съдържанието и функционалността му. Тези данни не се предоставят на трети страни, освен в предвидените в закона случаи.

V. Използване на лична информация

Сайтът gavrilov.bg обработва Вашата информация в пълно съответствие с нормативната уредба за защита на лични данни, в това число и GDPR (General Data Protection Regulation (GDPR) Compliance Guidelines). Цялата информация, която gavrilov.bg получава от Вас през онлайн формите, както и лично при посещение на място (физически) – за регистрация, записване на час, контактни форми, получена устно или в писмен вид, се класифицира като „лична информация“ и няма да бъде споделяна с никого извън екипа, ангажиран с Вашето здравословно състояние.

До степен, до която е необходимо, част от предоставената информация може да бъде разкрита на трети страни, които изпълняват функции от името на амбулаторията, с цел предоставяне на дадена услуга, които трети страни включват различни специалисти, лаборатории, лечебни заведения, с които амбулаторията работи.

Събраната за информация може да бъде разкрита, ако разкриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство; за да се привеждат в действие приложими правила и условия или политики; за да се защити сигурността и целостта на услугите в сайта; за да се защитят законни права на амбулаторията.

Сигурност и защита на данните
Екипът на gavrilov.bg е обучен и борави с Вашите лични данни в пълно съответствие с националните и международни изисквания за Защита на личните данни. Амбулаторията прилага различни защитни мерки за защита на лична информация. Използват се различни методи за криптиране, за да се защити важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Информация е защитена и офлайн като само служители, които трябва да извършат специфично действие, имат достъп до лична идентификационна информация. Предприемат се разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да се защити информацията от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване.

Връзки към други сайтове
Ако Потребителят следва връзки на Сайта, които водят до сайтове на трети страни и които не са собственост на амбулаторията, следва да знае, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Сайтът не носи отговорност за тези политики за поверителност.

Права на Потребителя
Като потребител имате право по всяко време да поискате копие от лични данни, които са предоставени. Ако желаете да получите копие от Вашите лични данни, моля пишете ни чрез контактната форма на Сайта.
Потребителят има право да оспори коректността и пълнотата на личните си данни и да поиска да бъдат коригирани съответно, като подаде писмено известие чрез контактната форма.
Потребителят има право да поиска достъп до личните си данни, които Сайтът съхранява, и винаги може да нареди да не се изпълнява някоя от процедурите за събиране, съхраняване или споделяне на информацията, както е описано в настоящата политика за поверителност. Ако това бъде поискано, е възможно повече да не може да се предоставят част или всички услуги на Сайта.
Потребителят има право да поиска изтриването на данни – чрез формата за контакти. Ако това бъде поискано, е възможно повече да не може да се предоставят част или всички услуги на Сайта.
Потребителят има право на преносимост на данните.
Потребителят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5. Сайтът ще окаже пълно съдействие на такова разследване и ще се стреми да отговори на всички въпроси възможно най-пълно.

 

Приложимо право
Настоящата политика за поверителност се урежда и тълкува съгласно българското право.
Настоящата политика за поверителност (включително Общите условия) представлява цялото споразумение между Сайта и Потребителя и отменя всички предходни споразумения, правила, гаранции и/или заявления до пълната, позволена от закона сила.

За връзка със Сайта
Можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта www.gavrilov.bg, на телефон: +359 02 441 05 01 в работното време на кабинетите, чрез имейл: info@gavrilov.bg или на посочения адрес на амбулаторията – 1756 София, ж.к. Дървеница, ул. Преславска планина No.2.
Ако Потребителят не е съгласен с настоящата Политика за поверителност или ОУ, молим да не използва уеб сайта и да не предоставя лични данни и информация, която би могла да се изисква за предоставянето на предлаганите услуги.
С приемането на Общите условия по начина, указан по-горе, Потребителите се съгласяват, че Сайтът, амбулаторията и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията през Сайта.

VI. Други разпоредби

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.

 

Последна актуализация: 09.01.2024 г.